הצהרת פרטיות אפליקציית בארסה

תנאי השימוש באפליקציית ה-Android של בארסה

ברוכים הבאים לאפליקציית ה- Android של ״בארסה״. השימוש ב״בארסה״ כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא אותם בקפידה, שכן השימוש ב״בארסה״ מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים.

מידע ותכנים
האינדקס של בארסה כולל גם מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט . המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי בארסה או מטעמה, ובארסה מאניה אינה יכולה לשלוט בהם או לפקח עליהם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

בארסה מאניה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באפליקציה עצמה. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

בארסה מאניה לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו ב״בארסה״ עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם

בארסה מאניה לא תישא בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של תגובות הגולשים המוצגים באפליקציה, והיא אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם תכני הגולשים המוצגים באפליקציה ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באפליקציה

פרטיות
בארסה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור בבארסה – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באפליקציה – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

קנין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב״בארסה״- לרבות בעיצוב האפליקציה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – הינן של בארסה מאניה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של בארסה מאניה בכתב ומראש. סימני המסחר בבארסה הינם קניינה של בארסה מאניה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת בארסה מאניה בכתב ומראש.

אחריות בארסה
השירותים והמידע ב״בארסה״ ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בארסה בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פירסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך ב בארסה. השימוש בשירותים ייעשה איפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע שתמסור לפרסום ב בארסה יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בבארסה זה או פירסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם ב״בארסה״ זה הינה באחריותך המלאה בלבד. בארסה מאניה אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב בארסה על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: בארסה מאניה עצמה אינה מכירה את משתמשי האפליקציה, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפירסום. בארסה מאניה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב בארסה זה על-ידי צדדים שלישיים.

שינוי השירותים והפסקתם
השירותים בבארסה ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאית בארסה מאניה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

דין ומקום שיפוט
על השימוש בבארסה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובע מהסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב, המרכז בישראל.

מערכת בארסה מאניה

החדשות הכי חמות בטלגרם שלנו